PHP MySql HTML CSS – notatki

PHP MySql HTML CSS – notatki

Lista wszystkich pięciu dostępnych wartości position:

  • static: jest to pozycjonowanie domyślne, które oznacza, że element jest pozycjonowany zgodnie z naturalnym przepływem dokumentu HTML. Nie ma to wpływu na wartości właściwości top, right, bottom, left lub z-index. Elementy o wartości position: static ignorują właściwości top, right, bottom, left.
  • relative: ustawienie position: relative przesuwa element względem jego pierwotnej pozycji. Właściwości top, right, bottom i left określają wartości przesunięcia w pionie i poziomie, a wartość z-index określa, jak element ma być ustawiony względem innych elementów na stronie. Jednocześnie element zachowuje swoje miejsce w przepływie dokumentu HTML.
  • absolute: ustawienie position: absolute przesuwa element względem jego pierwszego nadrzędnego elementu pozycjonowanego (czyli takiego, który ma ustawiony position inny niż static). Jeśli nie ma takiego elementu, to pozycjonowanie odbywa się względem elementu body. Właściwości top, right, bottom i left określają wartości przesunięcia w pionie i poziomie, a wartość z-index określa, jak element ma być ustawiony względem innych elementów na stronie. Element absolute jest usuwany z przepływu dokumentu HTML i inne elementy mogą być pozycjonowane na jego miejscu.
  • fixed: ustawienie position: fixed przesuwa element względem okna przeglądarki, a nie jego pierwszego nadrzędnego elementu pozycjonowanego. Właściwości top, right, bottom i left określają wartości przesunięcia w pionie i poziomie, a wartość z-index określa, jak element ma być ustawiony względem innych elementów na stronie. Element fixed jest usuwany z przepływu dokumentu HTML i pozostaje widoczny na ekranie nawet podczas przewijania strony.
  • sticky: ustawienie position: sticky sprawia, że element zachowuje się jak relative dopóki nie zostanie przewinięty poza swoją położoną początkowo pozycję, a następnie zachowuje się jak fixed. Właściwość top, right, bottom lub left określa odległość, na jaką element ma się przesunąć, gdy zostanie przewinięty poza swoją pierwotną pozycję. Wartość z-index określa, jak element ma być ustawiony względem innych elementów na stronie. Element sticky pozostaje w przepływie
Udostępnij na:

php-interview[1]

Prawidłowe rozpoczęcie i zakończenie kodu php (kompatybilne również w przyszłości}:

<?php
// skrypt
?>

 

Komentarze PHP:

// - jedno liniowy

# - jedno liniowy

/* komentarz

wieloliniowy  */

Komentarze HTML:

<!-- komentarz 

         wieloliniowy -->

Komentarz CSS: 

/* komentarz 

wieloliniowy */

Komentarz phpDOC:                                       informacje zaciągnięte z http://4programmers.net/PHP/Dokumentacja_kodu_PHP

/**
 * Opis krótki
 *
 * Opis długi, Opis długi, Opis długi, Opis długi, Opis długi, Opis długi, Opis długi, 
 * Opis długi, Opis długi, Opis długi, Opis długi, Opis długi, Opis długi, Opis długi, 
 * 
 * @param string $a opis parametru
 * @param string $b opis parametru
 * @return bool Co otrzymujemy
 * @author Ktos <ktos@ktos.info>
 * @license http://www.example.com/gnugpl2/GNU GPL v2
 * @access public
 */

Dostępne znaczniki:

@abstract

Oznacza metodę, zmienną lub klasę, która musi być ponownie zdefiniowana w klasie potomnej.
Uwaga! Prawidłowe tylko dla PHP4, PHP5 posiada słowo kluczowe abstract.

@access

Kontrola dostępu do elementu. Jeśli używamy @access private to domyślnie phpDoc nie dołączy tego elementu do dokumentacji.

Dozwolone wartości: public, private, protected

@author

Oznacza autora elementu. Jeśli dodamy adres e-mail w nawiasach trójkątnych (na przykład: @author Joe Schmoe <jschmoe@example.com>) to phpDoc zamieni ten adres na klikalny link mailto.

@category

Znacznik kategorii używany jest do grupowania razem elementów @package rozproszonych po różnych plikach.

Oznacza prawa autorskie do elementu.

@deprecated

Oznacza element przestarzały, który nie powinien być używany, jako, ze może zostać usunięty w następnych wersjach.

@final

Oznacza element, który nie powinien być nadpisywany przez klasy potomne.
Uwaga! Prawidłowe tylko dla PHP4, PHP5 posiada słowo kluczowe final.

@global

Definiuje zmienną globalną.

Są dwie metody użycia:

/**
 * @global typ_danych $nazwa_zmiennej
 * @global typ_danych opis zmiennej
 */

Typ danych musi być typem danych PHP albo mixed.

@ignore

Oznacza element ignorowany

@license

Wyświetla adres internetowy do dokumentu z licencją kodu.

Składnia: @license URL nazwa_licencji

Tworzy hiperłącze do adresu internetowego.

Składnia:
@link URL
@link URL Tekst opisujący

Druga wersja uwtorzy link z opisem w postaci <a href=”URL”>Opis</a>.

@package

Grupuje razem klasy i funkcje.

@param

Oznacza parametr funkcji.

Składnia: @param typ_danych $nazwa_parametru Opis

@return

Określa typ danych zwracanych przez funkcję.

Składnia: @return typ_danych Opis

@since

Oznacza, od której wersji projektu jest w niej dany element.

@static

Oznacza metodę klasy jako statyczną (dostęp z zewnątrz bez tworzenia instancji klasy).

@staticvar

Oznacza zmienną klasy jako statyczną.

Składnia: @staticvar typ_danych Opis

@todo

Opis czynności, jakie zostały zaplanowane dla danego elementu, ale jeszcze nie wykonane.

@var

Opisuje zmienną.

Składnia: @var typ_danych Opis

@version

Opisuje wersję danego elementu.

Udostępnij na:

Wtyczka do WWW kolorująca składnie – http://alexgorbatchev.com/SyntaxHighlighter

Testowanie kodu php (php 7.01,7.0.2, oraz wersji 4 i 5) online za darmo – http://sandbox.onlinephpfunctions.com/

Kolorowanie składni online – php, c, cpp, c++, csharp, css, flex, html, java, javascript, javascript_dom, perl, python, ruby, sql, xml

Udostępnij na:

Uniwersalne przekierowanie z 'bez www’ na 'www’:

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www\.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

Uniwersalne przekierowanie z 'www’ na 'bez www’:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

 

Udostępnij na:

AcrylicWindows7ConfigurationStep5[1]
Przede wszystkim będzie nam potrzebny program Acrylic DNS Proxy który umożliwi wildcard na localhoście pod Windowsem. Po instalacji przed uruchomieniem programu odpalamy z jego menu „Edit Acrylic Hosts File” i przypisujemy w nim wirtualne domeny,subdomeny do lokalnych adresów ip np:

127.0.0.1 localhost
127.0.0.2 *.wkom.dev
127.0.0.3 *.test.dev

następnie w swoim połączeniu internetowym zmieniamy preferowany adres dns na 127.0.0.1

 Następnie edytujemy w xamppie, krasnalu, apachu bądź innym pochodnym plik D:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf podając w nim ścieżki do plików dla danego vhosta:

<VirtualHost 127.0.0.2:80>
 ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
 DocumentRoot "D:\xampp563\htdocs\wkom"
 ServerName wkom.dev
 ErrorLog "logs/projekt1.log"
 CustomLog "logs/projekt1.log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost 127.0.0.3:80>
 ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
 DocumentRoot "D:\xampp563\htdocs\test"
 ServerName test.dev
 ServerAlias *.test.dev
 ErrorLog "logs/projekt2.log"
 CustomLog "logs/projekt2.log" combined
</VirtualHost>

 Edytujemy również plik httpd.conf, usuwamy komentarz „#” w lini 

LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so

 

 Uruchamiamy jako administrator notatnik i edytujemy plik systemowy

 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

 

 dodając w nim hosty:

127.0.0.1 localhost
127.0.0.2 wkom.dev
127.0.0.3 test.dev


Uruchamiamy Start Acrylic Service, będzie on automatycznie startował z systemem.


I już możemy cieszyć się subdomenami z wilcard na localhoście.

Udostępnij na: